Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Nr.168/19.02.2024
CONVOCARE


In conformitate cu prevederile art.1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata si prevederile art.11 din Actul Constitutiv, Administratorul unic al S.C.AMBASADOR S.A. ("Societatea") , la solicitarea actionarul Istrate Andrei care a depus cererea nr. 167 /19.02.2024 de completare a ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata de unic pentru data de 08.03.2024 , ora 12 (si in caz de neintrunire a cvorumului la prima sedinta, pentru data de 09.03.2024), completeaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte :

1) Luarea la cunostinta de transferul actiunilor detinute in Ambasador S.A. conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 911 incheiat la data de 21 decembrie 2023;

2) Aprobarea incetarii cu data de 08.03.2024 a contractului de administrare incheiat cu administratorul unic la data de 28.08.2023;

3) Aprobarea incheierii unui contract de cesiune avand ca obiect drepturile si obligatiile din promisiunea de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 322/11.02.2024 de notarul public Durnescu Mihaela cu privire la potentiala achizitie a bunului imobilul compus din terenul situat in strada Magheru nr. 10, sector 1, Bucuresti, in suprafata de 520 mp (conform actelor de proprietate) si 531 mp (conform masuratorilor), identificat cu nr. cadastral 269226, inscris in Cartea Funciara nr. 269226 detinuta de Sectorul 1, Bucuresti, precum si cladirea edificata pe acesta cu o suprafata construita la sol de 522 mp, avand regim de inaltime S+P+13 etaje, identificat cu nr. cadastral 269226-C1;

4) Aprobarea incheierii contractului de vanzare cumparare a bunului imobilul compus din terenul situat in strada Magheru nr. 10, sector 1, Bucuresti, in suprafata de 520 mp (conform actelor de proprietate) si 531 mp (conform masuratorilor), identificat cu nr. cadastral 269226, inscris in Cartea Funciara nr. 269226 detinuta de Sectorul 1, Bucuresti, precum si cladirea edificata pe acesta cu o suprafata construita la sol de 522 mp, avand regim de inaltime S+P+13 etaje, identificat cu nr. cadastral 269226-C1;

5) Aprobarea incheierii oricaror documente conexe de orice fel (cu titlu de exemplu: imprumuturi, asigurari etc), documente care vor fi necesare pentru implementarea punctelor 1 si 2 de mai sus

6) Aprobarea imputernicirii unor persoane sa semneze contractul de cesiune, contractul de vanzare cumparare, precum si orice documente conexe necesare pentru implementarea punctelor 1-3 de mai sus;ADMINISTRATOR UNIC,
Istrate Andrei

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
C O N V O C A T O R

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCM TEHNOMETALICA CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
CE VA AVEA LOC LA SEDIUL SOCIETATII DIN BD. BD.TIMISOARA NR.60-62, SECTOR 6, IN DATA DE 14 martie ora 8,oo CU URMATOAREA

ORDINE DE ZI:

Analizarea si aprobarea denuntarii unilaterale a Promisiunii Bilaterale de Vanzare-Cumparare autentificata sub nr.2467 din 17.11.2022.

In situatia in care in lipsa de cvorum nu se va putea desfasura, aceasta se reconvoaca pentru data de 15 martie 2024 la aceeasi ora si locatie.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
CONVOCATOR. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, cu modificarile ºi completarile ulterioare, Presedintele C.A. convoaca A.G.O.A. la sediul social Administrarea Domeniului Public Bucuresti (A.D.P.B.) S.A. din Calea Vitan, 154-158, Sector 3, Bucuresti, in data de 23.03.2024, ora 16.00, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administraþie al societatii A.D.P.B. S.A. si anume a domnilor Huma Silviu, Amzar Gheorghe, Juganaru Victor-Antoniu, Moldovan Mihai, Bumbeneci George-Ciprian si a doamnelor Cojman Ema-Ilona, Campeanu Mariana, pana la data de 24.05.2024, conform reglementarilor legale in vigoare. 2.Aprobarea participarii societatii Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. alaturi de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si Internet & Tehnologie S3 S.R.L., in vederea construirii si exploatarii unei hale pentru arhivare documente. 3.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societatii Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. Nota: Procedura de vot a actionarilor ADPB S.A. se va efectua conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care, la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se realizeaza cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Ordinara a Acþionarilor se va reprograma pentru data de 25.03.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora. Convocarea este facuta de Presedintele Consiliului de Administratie, Huma Silviu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Convocator: Presedintele Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul. Poitiers nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J-22-1397/1992, CUI RO1955979, reprezentata legal de ing. Marian Alexandru, convoaca in ziua de 25.03.2024 ora 9.00 la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi. 2. Alegerea Presedintelui C.A. 3. Diverse. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Reprezentarea actionarilor AGA se va putea face pe baza de imputernicire emisa conform art.125/Legea 31/1990 cu cel putin 48 de ore inainte de ziua intrunirii adunarii, la sediul societatii si o copie a actului de identitate. In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in ziua de 26.03.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Onvocator: Presedintele Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul. Poitiers nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J-22-1397/1992, CUI RO1955979, reprezentata legal de ing. Marian Alexandru, convoaca in ziua de 25.03.2024 ora 11.00 la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea reorganizarii din Societate pe Actiuni in sistem unitar in sistem dualist. 2. Aprobarea introducerii activitatii corespunzatoare co dului C AEN 9003-Activitati de creatie artistica. 3. Diverse. Reprezentarea actionarilor AGA se va putea face pe baza de imputernicire emisa conform art.125/Legea 31/1990 cu cel putin 48 de ore inainte de ziua intrunirii adunarii, la sediul societatii si o copie a actului de identitate. In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in ziua de 26.03.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
C O N V O C A T O R. Nr. 01 din data 19februarie 2024 In conformitate cu art. 15din Statutul Asociatiei, Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Teleorman, membrii activi: CHESNOIU RoxandraPostumia (fost STEFAN POSTUMIA) - membru fondator, EANA Cristian Silviu, SOARE Naomi, VIRBAN Mihai Laurentiu, OPREA Adrian Dragos, CARBINI Ileana (fost LANZONI NICOLAESCU), GAVRILA-ANGHEL Catalina Florentina, CALIN Marian C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALAEXTRAORDINARApe data de26.02.2024, ora 1600 care se va desfasura in sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, aflat la adresa judet Teleorman, MunicipiulAlexandria, Strada Dunarii 139, Alexandria C.P. 140030. Ordinea de zi propusa: Validarea participantilor la sedinta si validarea dreptului de vot a acestora; Prezentarea situatiei organizatiei: juridica si economica; Prezentarea membrilor fondatori si aderenti aiColegiul Consilierilor Juridici Teleorman pana la data de 26.02.2024, consilieri juridici inscrisi in tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati tinut de catre CCJ Teleorman Alte modificari ale statutului, actului constitutiv; Votarea si confirmareastructurilor de conducere si coordonare ale Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman nou alese, dupa revocarea unor membrii din conducere, alegerea inlocuitorilor in vederea comunicarii modificarilor judecatoriei Alexandria, ulterior inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor; Votarea modificarii statutului si a actului constitutiv; Imputernicirea membrilor desemnati din cadrul Consiliul Director al Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman pentru deschiderea contului curent al Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman; Schimbarea sediului social al Asociatiei "Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman"; Informarea catre Ordinul Consilierilor Juridici din Romania (OCJR), a noii conduceri aColegiul Consilierilor Juridici Teleormansi tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati; Diverse. Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile A.G.E.A., toti consilierii juridici, (indiferent daca sunt stagiari sau definitivi) cu drept de vot, inscrisi in Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman pana la data de 26.02.2024 si care au achitat cotizatia la zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact prin email: ilinic223@yahoo.it si la tel.0775.574.118, persoana de contact dna. cons. jur. Ileana CARBINI. Intocmit,
Cons. Jur. Ileana CARBINI in calitate de membru activ.

Conformitate Prevederile Statutul Asociatiei

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
In conformitate cu prevederile art. 17 din statutul asociatiei de dezvoltare pentru romania si a og 26/2000, presedintele asociatiei convoaca adunarea generala a asociaţilor pentru data de 01.03.2024, ora 11,00, in bucuresti, strada mecet, nr. 2 a, ap. 2 dumitrescu carmen - luana carmen. dumitrescu@interlex. ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 09 Feb 2024
CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A. In temeiul art. 111, 117, 118 din Legea 31/1990 si art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al societatii, dl. SEVCIUC DANIEL DUMITRU, in calitate de administrator unic al Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/10415/2014, avand CUI RO 33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de referinta 15.03.2024 sa participe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii, precum si prin corespondenta sau prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, la data de 20.03.2024, ora 14,00, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si discutarea raportului administratorului unic pentru anul 2023. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023. Aprobarea raportului administratorului unic. 2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023. Repartizarea profitului. 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023. 4. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024. 5. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare. Actionarii au dreptul sa participe la adunarea generala prin simpla prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actionarilor tinut in forma electronica, valabil la data de 15.03.2024. Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, pot fi solicitate in format electronic sau consultate la sediul societatii, intre orele 12,00 - 14,00, conform prevederilor legale. Actionarii societatii inregistrati la data de 15.03.2024 in registrul actionarilor societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau transmise prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail : office@decebaltower.ro, astfel incat votul sa fie primit de societate pana la data tinerii sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si pentru aceasta adunare. Pentru actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarea generala, societatea solicita prezentarea de procuri speciale de reprezentare, intocmite potrivit legii si actului constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi depuse la societate sau transmise, pana la data tinerii sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail : office@decebaltower.ro Accesul in sala si prezenta la adunarea generala se va face astfel: - pentru actionarii care vor participa fizic prezenta se va face pe baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare in original si a actului de identitate; - pentru persoanele fizice/juridice care se identifica video, prezenta se va face prin prezentarea unui act de identitate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezentarea unui exemplar original al procurii speciale si a actului de identitate. Daca adunarea generala convocata pentru data de 20.03.2024 nu se va putea tine din motive de cvorum, aceasta se va tine in data de 21.03.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Administrator unic, SEVCIUC DANIEL DUMITRU

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
24 Feb 2024
#boycotAustria