Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. PENTRU DATA DE 19/20.12.2022 COMPLETATA Consiliul de Administratie al Compania Romprest Service S.A., o societate pe actiuni, inmatriculata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sect.1, str.B-dul Poligrafiei, nr.1C, et.3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3673/2011, cod unic de inregistrare 13788556 (denumita in continuare "Societatea" sau "Romprest"), conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societatii si prevederilor legale in vigoare, prin prezenta convoaca actionarii: 1.DETACO LTD, (denumita si"Detaco") persoana juridica inregistrata in Canada, cu adresa in 2002-507 Place d'Armes Montreal Quebec H2Y2W8, inregistrata cu nr.1168291178, cu adresa de corespondenta din Romania in Bucuresti, Str.General Constantin Budisteanu nr.11Bis, Sect.1; 2.EUROPREST INVEST S.R.L., (denumita si"Europrest") o societate infiintata in conformitate cu legea romana, avand sediul in Bucuresti Sect.1, Str.NISIPARI, Nr.27, CAM.1, Et.1, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/11228/2013, Cod Unic de Inregistrare nr. 32223949; 3.PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumita si"Premium") o societate infiintata in conformitate cu legea romana, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sect.2, Str.Radovanu nr.2, Bl.22, Sc.3, Et.4, Ap.47, Cam.1, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Inregistrare nr.29769941; 4.COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A. (denumita si "CNAB"), persoana juridica romana, cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.224E, Jud.Ilfov, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/401/2010, Cod Unic de Inregistrare nr.26490194; 5.FIRSTCOM LLC, (denumita si"Firstcom") persoana juridica, inregistrata in SUA, cu sediul social in 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky, inregistrata cu
nr.0538090, cu adresa de comunicare in Romania in str.Zagazului nr.4 ap.25, sect.1, Bucuresti, avand Adresa Principala/Principal's Office in certificatul constatator in Str.Washington nr.1, Sect.1, Bucuresti, Avand in vedere Convocarea AGOA pentru data de 19/20.12.2022 nr.3940/11.11.2022; Avand in vedere Adresa
nr.4062/24.11.2022, transmisa de actionarul Premium; Avand in vedere Adresa nr.4078/25.11.2022, completata/clarificata prin solicitarea nr.4161/29.11.2022, transmisa/-e de actionarul CNAB societatii; Avand in vedere Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022, transmisa de actionarul Detaco societatii; Avand in vedere Adresa Consiliului de Administratie nr.4158/28.11.2022, transmisa actionarilor; Avand in vedere Adresa nr.4167/29.11.2022, transmisa de actionarul Europrest, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea" sau"AGOA"), in data de 19.12.2022 la ora-14:00,la sediul social al Romprest, adresa mai sus mentionata, avand urmatoarea Ordine de zi: (1)Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA pentru anul-2020. -Punct propus de CA prin Convocatorul nr. 3940/11.11.2022; (2)Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul-2020. -Punct propus de CA prin Convocatorul nr.3940/11.11.2022; (3) Supunem la vot aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul-2020. -Punct propus de CA prin Convocatorul
nr.3940/11.11.2022; (4)Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2021. - Punct propus de CA prin Convocatorul nr.3940/11.11.2022; (5)Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul-2021.
-Punct propus de CA prin Convocatorul nr. 3940/11.11.2022; (6) Supunem la vot aprobarea situatiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2021. - Punct propus de CA prin Convocatorul nr. 3940/11.11.2022; (7) Supunem la vot aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021. - Punct propus de CA prin Convocatorul nr. 3940/11.11.2022; (8) Aprobarea initierii unor actiuni judiciare, civile si penale, impotriva actionarului Detaco si a imputernicitilor si interpusilor acestuia, precum dl Paul Catalin Ionescu Pacuraru, Dorin Iacob, Gabriel Ionescu Pierino, Maricel Pacuraru, Beniamin Cioanta Pacuraru si altii, care prin demersurile repetate exercitate: - au incercat sa duca la destabilizarea societatii prin presiuni mediatice repetate, campanii de denigrare, dezinformarea partenerilor Societatii si hartuirea angajatilor acesteia; - formularea de actiuni, plangeri, petitii si notificari abuzive si cu rea-credinta, ce au dus la afectarea imaginii Societatii, precum si a actionarilor (si conducerii acestora) Europrest, Premium, Firstcom, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, si la generarea unor costuri suplimentare considerabile pentru a proteja drepturile si interesele legitime ale Societatii; - prin cererile repetate, identice sub aspectul continutului lor, reitereaza in mod abuziv aceleasi solicitari si propuneri (inclusiv pentru numirea acelorasi persoane ca administratori) in cadrul AGA Romprest, desi actionarii au votat in repetate randuri respingerea acestor puncte; - blocheaza activitatea Societatii prin cererile formulate la Registrul Comertului, in dispretul hotararilor judecatoresti care au infirmat interpretarea propusa de Detaco si demersurile initiate de acesta, in scopul preluarii in mod nelegal a conducerii societatii. - au solicitat in repetate randuri deschiderea procedurii insolventei societatii Compania Romprest Service SA, prin societati interpuse sau in nume propriu, respectiv , in numele si pe seama societatii Compania Romprest Service, arogandu-si in mod nelegal si abuziv calitatea de reprezentanti legali ai societatii Compania Romprest Service, cereri de insolventa respinse in totalitate de instantele de judecata; - formularea de actiuni concertate cu terte persoane fizice sau juridice care au avut drept scop destabilizarea societatii, cereri respinse de instantele de judecata; - preconstituirea de documente societare in fals, in scopul preluarii abuzive a conducerii societatii, prin nesocotirea vointei forurilor societare legal si statutar exprimata; - actiuni publice si solicitari/suport adresat tertilor-persoane juridice de drept privat sau/si autoritati publice de a actiona contra intereselor legitime ale societatii Compania Romprest Service SA. - Punct propus de actionarul Premium prin Adresa nr. 4062/24.11.2022 (9) Aprobarea revocarii dlui. Dutulescu Augustin Mihail, _, domiciliat in _, identificat cu CI seria _ nr. _, eliberata de _, CNP _, din functia de Administrator al Romprest, numit la propunerea CNAB, incepand cu data adoptarii prezentului punct de catre AGOA Romprest. - Punct propus de actionarul CNAB prin Adresa nr. 4078/25.11.2022 (10) Aprobarea numirii in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie Romprest, la propunerea CNAB, a dnei. Harabor Valentina-Elena, _, nascuta in _, domiciliata in _, posesoare a CI seria _ nr. _ emisa de _, CNP _, incepand cu data adoptarii prezentului punct de catre AGOA Romprest si pana la data de 21.12.2025, respectiv data expirarii mandatului precedesorului sau. - Punct propus de actionarul CNAB prin Adresa nr. 4078/25.11.2022 (11) Aprobarea refacerii si modificarii situatiilor financiare aferente anului 2020 in vederea reflectarii, intr-o maniera completa, reala si corecta, a tuturor actelor si operatiunile patrimoniale ale societatii ROMPREST dispuse de organele de conducere si de managementul societatii in anul 2020. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr. 4101/25.11.2022, retransmisa prin nr. 4140/28.11.2022 (12) Aprobarea refacerii si modificarii situatiilor financiare aferente anului 2021 in vederea reflextarii, intr-o maniera completa, reala si corecta, a tuturor actelor si operatiunile patrimoniale ale societatii ROMPREST dispuse de organele de conducere si managementul societatii in anul 2021. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr. 4101/25.11.2022, retransmisa prin nr. 4140/28.11.2022 (13) Aprobarea contractarii unui consultant sau un auditor independent pentru a realiza un raport de audit asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anii 2017-2021, raport ce va fi intocmit de una din societatile KPMG sau DELOITTE. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr. 4101/25.11.2022, retransmisa prin nr. 4140/28.11.2022 (14) Aprobarea repartizarii catre actionari, cu titlul de dividende, a profiturilor nete realizate de societate in anii anteriori, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al societatii COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, contravaloarea dividendelot umand a fi achitata pe durata anului 2023. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr. 4101/25.11.2022, retransmisa prin nr. 4140/28.11.2022 (15) Aprobarea revocarii domnului Razvan Duca Ghenoiu, _, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Compania Romprest Service SA, numit temporar de catre Consiliul de Administratie intr-unul din cele doua locuri de administratori definitivi pentru care actioanrul DETACO LTD este indreptatit sa faca propuneri. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr. 4101/25.11.2022, retransmisa prin nr. 4140/28.11.2022 (16) Aprobarea la propunerea actionarului DETACO LTD, a numirii domnului PACURARU-IONESCU CATALIN-PAUL, _, CNP _, cu domiciliul in _, posesor al CI cu seria _nr. _, eliberata de _, in calitatea de administrator al Compania Romprest Service SA si in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii hotararii. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022 (17) Aprobarea revocarii domnului Lefter Stefan Dinu, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii Compania Romprest Service SA,care a fost numit la propunerea actioanrului Detaco LTD. -Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022 (18)Aprobarea, la propunerea actioanrului Detaco LTD,a numirii dl. Dorin Iacob, cu domiciliul in, posesor al CI seria RD
nr.800668, eliberata de CNP, in calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii Compania Romprest Service SA, pentru o perioada de 4(patru) ani, incepand cu data adoptarii hotararii. -Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022
(19)Aprobarea revocarii domnului Adimi Marian-Bogdan, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de administratie al societatii Compania Romprest Service SA,si din functia de Vicepresedinte al Consiliului de administratie si de Director general adjunct al societatii. - Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa
nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022. (20)Aprobarea revocarii domnului Valache Orlando, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de administratie al societatii Compania Romprest Service SA. -Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022 (21)Aprobarea atragerii raspunderii patrimoniale a administratorilor Adimi Marian-Bogdan, Valache Orlando, Ghenoiu Duca-Razvan, Lefter Stefan, a societatilor EUROPREST INVEST SRL si PREMIUM MANAGEMENT TEAM SRL, actionari ai societatii COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, precum si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, ce au actionat in calitate de reprezentanti/interpusi in numele si pe seama celor doi actionari, precum Dracea Andrei-Mihai, Sanduloiu Catalin, Tolbaru Ioana, Iancu Toader, Crenguta Catanea, Budeanu Radu, Gina Curelea s.a.,cu consecinta initierii si sustinerii tuturor actiunilor necesare impotriva acestor persoane responsabile pentru prejudiciile de peste 200 milioane de euro cauzate societatii prin actele si faptele ce fac obiectul dosarelor penale in curs de cercetare la Parchetele ICCJ- DNA si DIICOT, precum si pentru orice alte prejudicii materiale cauzate societatii prin orice alte acte, operatiuni si fapte ilicite, trecute sau viitoare, savarsite de persoanele mentionate. -Punct propus de actionarul Detaco prin Adresa nr.4101/25.11.2022, retransmisa prin nr.4140/28.11.2022 (22)Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul-2021. Punct propus de actionarul Europrest prin Adresa nr.4167/29.11.2022, urmare a Adresei CA trimisa actionarilor nr.4158/28.11.2022 (23)Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2021. - Punct propus de actionarul Europrest prin Adresa nr.4167/29.11.2022 , urmare a Adresei CA trimisa actionarilor nr.4158/28.11.2022 (24)Supunem la vot aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2021. -Punct propus de actionarul Europrest prin Adresa nr.4167/29.11.2022 , urmare a Adresei CA trimisa actionarilor nr.4158/28.11.2022.
In situatia in care la data convocarii nu se va putea obtine cvorumul de intrunire al Adunarii,se reconvoaca Actionarii pentru data de 20.12.2022, ora-14:00, in aceeasi locatie. Procurile/Mandatele/ Voturile vor fi depuse in original la Registratura Romprest cu minim 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Documentele inaintate vor fi retinute de societate. Mentionam ca Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia la sediul Societatii, la cerere, in baza unei programari prealabile, in timpul programului de lucru al companiei. Consiliul de Administratie al Societatii Prin VicePresedinte Bogdan Adimi

Consiliul Administratie Azur Convoaca Adunarea

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL AZUR S.A. CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 21.05.2020, ora 12.00, la sediul din Timisoara, Bd. Constructorilor nr. 1-3, Județul Timiș

Adunarea Generala are urmatorea ordine de zi:
1. Raportul de activitate - gestiunea conducerii S.C. AZUR S.A. si raportul auditorilor pentru anul 2020.
2. Bilantul contabil si exercitiul financiar 2020, contul de profit si pierderi pe anul 2020
3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul financiar 2021
4. Alegerea auditorilor AZUR S.A.
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa 05.06.2021, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
6. Diverse
Toate materialele pregatite pentru adunare pot fi consultate la sediul Societatii din Bv. Constructorilor nr.1-3 Timișoara incepand cu data de 05.05.2021. Documentele/informațiile ce vor fi puse la dispoziția acționarilor sunt: (a) convocatorul; (b)numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării (c)documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; (d) proiectele de hotărare; Propunerile de hotărare prezentate de acţionari vor fi adăugate pe website-ul societăţii după primirea lor de către societate; (e) formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare Materialele vor putea fi accesate pe site-ul societatii incepand cu data de 05.05.2021: www.azur.ro.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze intrebări pana in data de 07 mai 2021 privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la intrebările adresate de acţionari.
Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale si de a face propuneri de hotărari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Acţionarii deținand cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus sp

Consiliul Administratie Azur Convoaca Adunarea

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL:AZUR S.A. CONVOACA:ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de:21.05.2020, ora:12.00, la sediul din:Timisoara, Bd.Constructorilor nr.1-3, Județul Timiș. Adunarea Generala Extraordinara are următoarea ordine de zi:I.Modificarea Actului constitutiv al:Azur S.A., după cum urmează:1.După articolul.15 se adaugă Art.151 cu următorul conținut:Art.151-Organizarea Adunării Generale a acționarilor la distanță. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi organizată și prin comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, comunicare audio sau video prin internet sau prin rețele de satelit,etc.), cu condiția de a asigura participarea efectivă a acționarilor sau a reprezentanților acestora și posibilitatea acționarilor să comunice in acest fel. Procedura de organizare prin comunciare la distanță a Adunării Generale a Acționarilor va fi aprobată de către:Consiliul de Administrație și va fi pusă la dispoziția acționarilor prin publicare pe site-ul:www.azur.ro. Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv se vor aplica in mod corespunzător, in conformitate cu dispozițiile legale. 2.După articolul.17 se adaugă Art.171 cu următorul conținut:Art.171-Organizarea Ședințelor Consiliului de Administrație la distanță. Ședințele Consiliul de administrație se pot ține, in condițiile legii, și prin comunicare la distanță dacă sunt indeplinite condițiile tehnice necesare identificării participanților (teleconferință, videoconferință, comunicare audio sau video prin internet sau prin rețele de satelit,etc.) și care asigură participarea efectivă și deliberarea de către:Consiliul de Administrație. Hotărarile Consiliului de administrație adoptate in cadrul Ședințelor Consiliului de Administrație organizate prin comunicare la distanța pot fi semante, in mod valabil, prin oricare dintre următoarele metode:-olograf, prin corespondență, originalul fiind transmis la sediul societății;-prin utilizarea unei semanturi electronice simple sau extinse, cu certificate digital calificat;-prin utilizarea semnăturii electronice asociate platformei DocuSign sau oricărei alte platforme similare. II.Aprobarea datei de inregistrare propusa:05.06.2020, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. Toate materialele pregatite pentru&

Convocator Administratorul Unic Sput Societate

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 15 Nov 2022
CONVOCATOR
Din 08.03.2021
Administratorul unic al SC SPUT SA, societate comerciala cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Sobarilor nr 38A, bl J1, ap 4, jud. Cluj avand cod unic de inregistrare R203021, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/143/1991, convoaca in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 republicata, la sediul societatii in Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr 38A, bl J1, ap 4, jud. Cluj, urmatoarea

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Pentru data de 19.04.2021, orele 11:00 prima convocare, cu urmatoarea ordine de zi:
Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA. Data de inregistrare propusa este 10.05 2021.
Prezentarea, dezbaterea si propunerea spre aprobare a Raportului de Gestiune al Administratorului Unic privind exercitiul financiar pe anul 2020.
Prezentarea, dezbaterea si propunerea spre aprobare a Raportului Comisiei de cenzori privind exercitiul financiar pe anul 2020.
Prezentarea, dezbaterea si propunerea spre aprobare a bilantului contabil, contului de profit si pierdere privind exercitiul financiar pe anul 2020 si repartizarea profitului.
Propuneri de investitii pentru anul 2021
Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
Propunerea de prelungire a mandatului cenzorilor POP AUGUSTINA IOANA, MAN GEORGIANA ANDREEA, GRIGORAS CODRUTA-CORINA, NISTOR CORINA cu 3 ani, de la data adunarii AGOA, si stabilirea indemnizatiei comisiei de cenzori.
Diverse Actionarii inregistrari la data de referinta 05.04.2021 pot participa la Adunarea Generala Ordinara a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii , precum si formularele si procura speciala pot fi obtinute de la sediul societatii.
Data limita de depunere a procurilor speciale in original este cu 48 de ore inainte de data fixata pentru prima convocare.
In cazul in care la data de 19.04.2021 nu se intruneste cvorumul necesar, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata, si in conformitate cu actul cons

Convocator Presedintele Ordinului Tehnicienilor

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 15 Nov 2022
CONVOCATOR. PRESEDINTELE
ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

cu sediul in Bucuresti, sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare al OTDR, convoaca Adunarea Generala Judeteana a tehnicienilor dentari - membri OTDR din Judetul ALBA pentru data de 20.03.2021 interval orar 09:00-11:00
Lucrarile adunarii generale judetene se vor desfasura in Orasul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65A, Judet Alba.
La Adunarea Generala Judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membri OTDR activi, cotizanti, inscrisi in RUTD 2020 revizuit si actualizat la 31.12.2020 (publicat pe site-ul www.otdr.ro).
Adunarea Generala Judeteana a tehnicienilor dentari - membri OTDR, va avea urmatoarul punct pe ordinea de zi:
Desemnarea (prin alegerea pentru completarea/ inlocuirea/ reducerea) reprezentantilor tehnicienilor dentari - membri OTDR, in Adunarea Generala Nationala a OTDR. Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70 din ROF al OTDR.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, Adunarea Generala este convocata, in data de 20.03.2021 interval orar 11:30-13:30, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.


PRESEDINTE OTDRDOMBAI ATTILA CSABA

Conducerea Adunarii Modifica Avea Urmatorul

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 15 Nov 2022
Conducerea adunarii se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "alin.1- Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre un administrator al societatii, sau de catre un actionar desemnat de ceilalti actionarii prezenti. " Alin.-3 "Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici." 5. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii detinatori de actiuni nominative au dreptul sa participe la adunarile generale prin simpla prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actionarilor tinut in forma electronica, valabil la data de 18.01.2021. Actionarii detinatori de actiuni la purtator au drept sa participe la adunarile generale numai daca isi vor depune/transmite prin posta/curier cu confirmare de primire, actiunile la sediul societatii. Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19, vor fi luate masuri de precautie impuse de raspandirea coronavirus, inclusiv folosirea de mijloace electronice de interactiune la distanta pentru desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 12-14 conform prevederilor legale. Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 18.01.2021 in registrul actionarilor societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau transmise prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, B-dul Chisinau nr. 1, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail: administratie@piatadelfinului.ro, astfel incat votul sa fie primit de societate pana la data tinerii sedintelor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si pentru aceste adunari. Pentru actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarile generale, societatea solicita prezentarea de procuri speciale de reprezentare pentru aceste adunari, intocmite potrivit legii si actului constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi depuse la societate sau transmise, pana la data tinerii sedintelor, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, B-dul Chisinau nr. 1, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail: administratie@piatadelfinului.ro. Accesul in sala si prezenta la adunarile generale se va face astfel: - pentru actionarii care vor participa fizic prezenta se va face pe baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare in original si a actului de identitate; - pentru persoanele fizice/juridice care se identifica video, prezenta se va face prin prezentarea unui act de identitate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezentarea unui exemplar original al procurii speciale si a actului de identitate. Daca adunarile generale convocate pentru data de 22.01.2021 nu se vor putea tine din motive de cvorum, acestea se vor tine in data de 25.01.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Presedintele Consiliului de Administratie, LUCA NICOLAE,

Convocare Intrunirea Adunarii Generale

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 15 Nov 2022
CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A. In temeiul art. 113, 117, 118, din Legea 31/1990 si art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al societatii, Societatea INFORMATICS TRUST S.R.L., in calitate de administrator unic al Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, inregistrata la ORC-TB sub nr. J40/10415/2014, avand CUI RO 33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni, acestia din urma inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de referinta 18.01.2021, sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii, precum si prin corespondenta sau prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, la data de 22.01.2021, ora 16, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Analiza stadiului depunerii actiunilor la purtator in conformitate cu prevederile art.61, alin ( 3 ) din Legea nr.129/2019. Aprobarea deciziilor Consiliului de Administratie emise in perioada 05.10.2020 - 22.01.2021. 2. Aprobarea conversiei actiunilor la purtator depuse la societate in actiuni nominative. 3. Aprobarea reducerii capitalului social prin anularea de drept a actiunilor la purtator nedepuse la sediul societatii pana la data expirarii termenului prevazut de Legea nr.129/2019. Aprobarea structurii participarii actionarilor la constituirea capitalului social urmare a reducerii valorii acestuia. 4. Aprobarea modificarilor, completarilor si actualizarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza : a) Preambulul se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Actionarii societatii sunt persoanele fizice si juridice inscrise in Registrul Actionarilor societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A." b) Art.5.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitalul social al societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A. este de ............. lei din care, .......... lei aport in numerar si 3.350.343,10 lei aport in natura, fiind impartit intr-un numar de .......... actiuni nominative." c) Art.5.3.,5.4., 5.5.,5.6.,5.7. si 5.8. se elimina d) Art.5.9 se modifica, se renumeroteaza urmand a avea urmatorul cuprins:" 5.9. Structura actionariatului, este urmatoarea: - POPESCU TRAIAN , cetatean roman, - 33.587.990 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei, in valoare totala de 3.358.799 lei (din care aport in natura 3.348.799 lei), reprezentand ............% din capitalul social total, emise in forma dematerializata; - LISTA ACTIONARI, evidentiati in Registrul Actionarilor tinut in forma electronica, posesori ai unui numar total de ........ actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei, valoare totala ....... lei, reprezentand ............% din capitalul social total, emise in forma dematerializata." e) Art.5.10.si 5.11 se elimina. f) Art.5.12.si 5.13 se renumeroteaza. g) Art.6.5., 6.6 si 6.7. se elimina h) Art.7.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "7.3. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. " Art.8.1.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "8.1.1. Societatea va putea emite actiuni nominative emise in forma dematerializata sau materializata, pe suport de hartie, evidentiate in Registrul Actionarilor sau Actiunilor tinut sub forma electronica. " i) Art.8.1.2., 8.1.3. si 8.1.4. se elimina. j) Art. 8.1.5.si 8.1.6. se renumeroteaza. k) Art. 8.1.7.,8.1.8., 8.1.9.si 8.1.10 se elimina. l) Art.9.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins : "9.2. Fiecare actiune, da posesorului drept de creanta asupra unei parti din activul si patrimoniul societatii precum si asupra unei parti din profit, proportionala cu numarul de actiuni detinute de actionar." m) Art.9.6. se elimina. n) Art. 10.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "10.2. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative catre un tert este permis numai cu respectarea dreptului de preemtiune al celorlalti actionari, cu exceptia transferurilor catre sot/sotie, fiu/fiica. o) Art.10.4. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "10.4 Actionarul care doreste instrainarea actiunilor nominative ce le detine catre un tert, cu exceptia transferurilor catre sot/sotie, fiu/fiica, are obligatia de a notifica administratorului societatii intentia sa, notificarea continand numele persoanei fizice sau juridice careia doreste sa-i cesioneze actiunile precum si pretul acestora. Administratorul va face publica aceasta intentie intr-un ziar de circulatie nationala in vederea aducerii la cunostinta celorlalti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor pentru ca acestia sa-si manifeste dreptul de preemtiune. Anuntul se va publica in cel mult 5 zile de la data inregistrarii notificarii la sediu

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 11 Nov 2022
CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PENTRU DATA DE 19/20.12.2022 Consiliul de Administratie al Compania Romprest Service S.A., o societate pe actiuni, inmatriculata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de inregistrare 13788556 (denumita in continuare "Societatea" sau "Romprest"), conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societatii si prevederilor legale in vigoare, prin prezenta convoaca actionarii: 1. DETACO LTD, (denumita si "Detaco") persoana juridica inregistrata in Canada, cu adresa in 2002-507 Place d`Armes Montreal Quebec H2Y2W8, inregistrata cu nr. 1168291178, cu adresa de corespondenta din Romania in Bucuresti, Str. General Constantin Budisteanu nr. 11Bis, Sector 1; 2. EUROPREST INVEST S.R.L., (denumita si "Europrest") o societate infiintata in conformitate cu legea romana, avand sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada NISIPARI, Nr. 27, CAMERA 1, Etaj 1, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11228/2013, Cod Unic de Inregistrare nr. 32223949; 3. PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumita si "Premium") o societate infiintata in conformitate cu legea romana, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Str. Radovanu nr. 2, Bl. 22, Sc.3, Et. 4, Ap.47, Camera 1, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Inregistrare nr. 29769941; 4. COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A. (denumita si "CNAB"), persoana juridica romana, cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224E, Jud. Ilfov, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/401/2010, Cod Unic de Inregistrare nr. 26490194; 5. FIRSTCOM LLC, (denumita si "Firstcom") persoana juridica, inregistrata in SUA, cu sediul social in 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky, inregistrata cu nr. 0538090, cu adresa de comunicare in Romania in str. Zagazului nr. 4 ap. 25, sector 1, Bucuresti, avand Adresa Principala/Principal`s Office in certificatul constatator in Str. Washington nr. 1, Sector 1, Bucuresti; CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea" sau "AGOA"), in data de 19.12.2022 la ora 12:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus mentionata, avand urmatoarea Ordine de zi: (1) Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020. (2) Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2020. (3) Supunem la vot aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2020. (4) Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2021. (5) Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2021. (6) Supunem la vot aprobarea situatiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2021. (7) Supunem la vot aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021. In situatia in care la data convocarii nu se va putea obtine cvorumul de intrunire al Adunarii, se reconvoaca Actionarii pentru data de 20.12.2022, ora 12:00, in aceeasi locatie. Procurile/Mandatele/Voturile vor fi depuse in original la Registratura Romprest cu minim 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Documentele inaintate vor fi retinute de societate. Mentionam ca Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia la sediul Societatii, la cerere, in baza unei programari prealabile, in timpul programului de lucru al companiei. Consiliul de Administratie al Societatii Prin VicePresedinte Bogdan Adimi

Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 09 Nov 2022
CONVOCATOR 04/ 08.11.2022Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Five Holding S.A. In conformitate prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si potrivit Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 12.12.2022 la sediul societatii din Constanta, strada Ion Roata nr. 3 ora 13:00, cu urmatoarea ordine de zi:

Art. 1. Aprobarea solicitarii unei facilitati de credit in valoare de 5.000.000 lei in conformitate cu prevederile Programului IMM INVEST PLUS, de la CEC Bank SA, necesara pentru finantarea activitatii curente si 700.000 lei credit de investitii pentru achizitionarea de echipamente fotovoltaice.

Art. 2. Imputernicirea societatii ANIRVA MANAGER SA, prin reprezentant dl Ciuceanu Valentin ca aceasta, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa sa negocieze in numele societatii conditiile de creditare si sa semneze toate documentele si sa angajeze societatea prin semnarea contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a contractelor de credit, a actelor aditionale la acestea, a contractelor accesorii acestora precum si a tuturor documentelor solicitate de banca, semnatura sa fiindu-ne opozabila. Conform dispozitiilor art.2016 alin.3 Cod Civil, madandul se extinde si asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt precizate in mod expres.

Art.3. Diverse .

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc, cu aceeasi ordine de zi, ziua urmatoare respectiv pe data de 13.12.2022 ora 13:00, la sediul societatii din Constanta, strada Ion Roata nr.3.
Presedinte C.A.,
ANIRVA MANAGER SRL
Prin, CIUCEANU VALENTIN

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
09 Dec 2022